भिडियो

Ivermectin कच्चा माल

1% Ivermectin इंजेक्शन

80% टियामुलिन हाइड्रोजन फ्युमरेट प्रिमिक्स

कम्पनी परिचय

कम्पनी भिडियो

इंजेक्शन उत्पादन लाइन

Premix उत्पादन लाइन

कुखुरा पालन औषधि